Dự án được xây dựng nhằm mục đich phát triển một hệ thống phân phối khóa học online cho học sinh các cấp.

Phân phối khó học: Phân phối các khóa học online cho học sinh các cấp. Tạo và xây dựng các cuộc thi cho học sinh tham gia.

Học online: Phát triển học qua stream online cho học sinh và giáo viên.

Hệ thống CRM quản trị khóa học, lớp học, học phí, lương cho giáo viên…