Dự án được xây dựng nhằm mục tiêu đẩy manhj công nghệ 4.0 vào các hoạt động phát triển chính phủ nhằm tăng tính tương tác, giảm thiểu thời gian thực hiện các quy trình trong hoạt động đầu tư. Đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin.

Số hóa bản đồ đầu tư. Xây dựng hệt thống bản đồ thể hiện rõ quy hoạch đầu tư của tỉnh, chi tiết từng khu vực cập nhật trực tuyến liên tục.

CRM quản trị dự án : Hệ thống CRM kết nối giữa Sở kế hoạch đầu tư, phòng ban liên quan và các nhà đầu tư. CUng cấp các dữ liệu thông tin về hoạt động đầu tư. Hỗ trợ thực hiện cá thủ tục đầu tư của nhà đầu tư và hỗ trợ quản trij bám sát tiến độ các dự án đầu tư với các sở – ban – ngành liên quan.