Dự án phát triển nhầm tạo một hệ thống sinh thái là một sàn đăng ký dạy và học tiếng Anh giữa các trung tâm tiếng anh và học viên sử dụng.

Website Edutalk: Hệ thống website thương mại điện tử cung cấp các khóa học, giáo viên, lớp học, trung tâm, các tin tức cho học viên. Kết nối 3 cầu học viên – giáo viên – trung tâm.

CRM quản trị: Hệ thống quản trị cộng tác viên, giáo viên, trung tâm. Quản trị các khóa học, lớp học. Quản trị học phí, quản trị tiền lương, quản trị thu nhập cộng tác viên.