Dự án được xây dựng nhằm mục tiêu phát triển một hệ sinh thái cho chuỗi cửa hàng tạo mẫu tóc 30Shine.

Website/App: Phát triển một hệt sản phẩm cung cấp các dịch vụ tạo mẫu tóc, chăm sóc, vật dụng khác liên quan.

Hệ thống CMS: Quản tị content hình ảnh, sản phẩm trên hệ thống Website/App